NASZE PROJEKTY

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak włącza się  w wiele innych projektów i działań na rzecz mieszkańców w tym zwłaszcza rodzin i seniorów z terenu gminy Czerwonak i gmin ościennych.

Adresaci działania organizacji

Działania Stowarzyszenia są skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem gm. Czerwonak, w szczególności do osób, które samodzielnie nie potrafią rozwiązywać swoich problemów i artykułować ich do odpowiednich służb publicznych m.in. dot. to osób zagrożonych wykluczeniem społ. (osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z opieki społecznej itp.), dzieci, młodzieży i seniorów. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkich mieszkańców gminy we władzach lokalnych (władza wykonawcza – wójt, władza ustawodawcza – radni, władza pomocnicza – sołtysi, przewodniczący rady osiedli) skutecznie pomagając im rozwiązać problemy, którym sami nie są w stanie sprostać.

Zasięg prowadzonej działalności

Działania Stowarzyszenia są skupione głównie na terenie gm. wiejskiej Czerwonak (powiat poznański, woj. wielkopolskie). W przypadku konieczności rozwiązywania problemów o charakterze ponadgminnym, a społecznie ważnych dla mieszkańców gm. Czerwonak, Stowarzyszenie podejmuje współpracę głównie z gminami ościennymi, tj. miasto Poznań, gminy Murowana Goślina, Swarzędz, Suchy Las, Pobiedziska.

Forma realizowanej działalności

  1. Działalność ciągła – stowarzyszenie działa w sposób ciągły zapewniając wsparcie mieszkańcom gminy Czerwonak i gmin okolicznych w zależności od zgłaszanych potrzeb oraz inicjując własne wydarzenia i działania skierowane do lokalnej społeczności.
  2. Działania w ramach projektów – Stowarzyszenie w ramach swoich możliwości korzysta ze wsparcia zewnętrznego pozyskując środki na konkretne działania projektowe, które są niezwykle cenną wartością dodaną do bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Oto niektóre z naszych projektów:

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak od listopada 2018 r. do września 2020 roku prowadziła Centrum Wsparcia Seniora (w ramach projektu WRPO 7.2.2 „Lepsza gmina dla seniora”), które po zakończeniu realizacji projektu przekształciło się w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora. Jest również przedsiębiorstwem społecznym, zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Przekształcenie działalności nastąpiła przy wsparciu Fundacja Pomocy WzajemnejBarka”.

W ramach wcześniej prowadzonego Centrum Wsparcia Seniorów poniższym wsparciem zostało objętych ponad 450 osób:

 – usługi fizjoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej),
– usługi psychologiczne,
– wsparcie Klubu Seniora
– wsparcie opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Usługi świadczone są w pełni wyposażonym Centrum (gabinet fizjoterapii, gabinet kinezyterapii, gabinet psychologa, sala szkoleniowa) oraz w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania. Dodatkowo w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach prowadzona była terapia z seniorami z urządzeniem CRDL. Urządzenie CRDL pomaga nawiązać kontakt z osobami, które nie są już w stanie porozumiewać się za pomocą słów. Zachęca do odwzajemniania i inicjowania kontaktu. Specjalistyczne wsparcie w ramach Centrum kierowane było również do opiekunów faktycznych osób zależnych. Cały czas wsparcie seniorów jest dla nas priorytetem.

W 2021 roku Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora przy dofinansowaniu z powiatem poznańskim otrzymała dofinansowanie również  na poniższe projekty:
– Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego,
– W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego,
– Dofinansowanie ze środków powiatu poznańskiego na projekt: Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach

„W zdrowej psychice, zdrowy duch!

 wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i neurologicznymi”

Od 13.10.2020 r. do 10.12.2020 r. Stowarzyszenie realizowało w ramach pożytku publicznego przy dofinansowaniu z budżetu powiatu poznańskiego projekt „W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i neurologicznymi”, w ramach którego indywidualnym wsparciem i terapią psychologiczną obejmuje 10 osób z terenu powiatu poznańskiego oraz organizując zajęcia wspierające umysł w małych grupach.

Wypowiedź Wojciecha Skrzekuta - koordynatora Centrum Wspierania Rodziny i Seniora - dla Radio Wielkopolska

PFRON

Od 1.12.2020r. do końca kwietnia organizujemy wsparcie psychologiczne dla 40 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego w ramach dotacji finansowanej z PFRON.

 

Serce od Serca

Nasze członkinie Karolina Wasilewska-Waligórska oraz Justyna Szukalska-Maćkowiak organizują z powodzeniem akcję Serce od Serca szyjąc poduszki, które zostały bezpłatnie przekazane kobietom mastektomii. Organizacja akcji odbywa się przy współfinansowaniu i ścisłej współpracy z powiatem poznańskim. W ramach kolejnych akcji w 2021 roku planowane jest dodatkowo wsparcie dla osób po mastektomii  przez psychologa oraz poprzez warsztaty z profilaktyki badania piersi.

Pozostałe inicjatywy

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak może pochwalić się innymi podjętymi z sukcesem inicjatywami:

przedstawienie uchwały dot. „Budżetu Obywatelskiego” – jako pierwsza gmina wiejska w Polsce

serwis „Naprawmy to!” dający mieszkańcom możliwość zgłaszania problemów, usterek czy niedogodności jakie zauważają w swoich miejscowościach – powiadomienia od mieszkańców są rozsyłane do urzędu gminy i innych instytucji, dzięki czemu serwis ma bogate zaplecze instytucjonalne i może rozwiązywać różnorodne problemy. Za działanie serwisu Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak wraz z Gminą Czerwonak zostały nominowane do nagród: Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP oraz Super Samorząd

– realizacja projektu „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak i Murowana Goślina” w ramach PO FIO – okres realizacji: 05.2016-11.2017 – w ramach proj. zrealizowano 1599 porad prawnych i obywatelskich oraz przeprowadzono dla studentów cykl działań edukacyjnych w zakresie edukacji prawno-obywatelskiej.

– realizacja proj. „Myśl lokalnie, działaj globalnie” współfinansowanego z funduszy UE w ramach międzynarodowego konkursu LADDER „Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju” – przedmiotem projektu był cykl działań edukacyjno-aktywizujących skierowanych do mieszkańców Gm. Czerwonak, związanych z kształtowaniem postaw i wzrostem świadomości w zakresie powiązań między aktywnością na poziomie lokalnym i jej wpływem na sprawy globalne. W ramach proj. zrealizowane zostały m.in. warsztaty dla lokalnych liderów społecznych, cykl 3 warsztatów dla młodzieży połączonych z integracją o tematyce związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem ekosystemów oraz debaty i dyskusje.

– realizacja projektu – „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak – II edycja” w ramach PO FIO – okres realizacji: 06.2018-12.2019 – w ramach proj. zrealizowano 1752 porady prawne i obywatelskie oraz dwa cykle zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu partycypacji społ. i założeń społ. obywatelskiego.

Skip to content