Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizowanie 5 projektów dla mieszkańców. W ramach konkursów powiatowych otrzymamy dofinansowanie 41,5 tys. zł na realizację 5 projektów dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Zapewniamy na realizację kwotę 24 tys. zł jako wkład własny Stowarzyszenia oraz opłaty od odbiorców.

W ramach wsparcia obejmiemy przede wszystkim osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, osoby po mastektomii oraz osoby potrzebujące wsparcia psychologa.. Będziemy prowadzili również szeroko rozumianą profilaktykę.  Obecnie realizowane projekty z dofinansowania z budżetu Powiatu Poznańskiego:

„Aktywny i zaopiekowany senior powiatu poznańskiego”

Stowarzyszenie w ramach projektu planuje

– wsparcie Klubu Seniora „Aktywny Senior” działającego w ramach Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora

– wsparcie opiekuńcze opiekunek osób starszych w domu

– rehabilitację osób starszych

– usługi podologiczne dla osób starszych

Zakres Klubu Seniora obejmuje świadczenie wsparcia aktywizującego i integrującego dla osób starszych w Klubie Seniora Aktywny Senior” ; animowanie czasu z wykorzystaniem technik terapii zajęciowej i materiałów posiadanych oraz zakupionych w ramach projektu niezbędnych do ich prawidłowej realizacji,  opracowywanie i dostosowywanie do bieżących potrzeb programu poszczególnych spotkań. Spotkania będą się odbywały w 1 lub 2 grupach 10-15 osobowych jeden raz w tygodniu po 3 godziny zajęć dla jednej grupy. Po ustaniu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 planowana jest współpraca z sąsiadującym z Centrum przedszkolem oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej z Owińsk oraz harcerzami z ZHP Hufiec Czerwonak. Dodatkowo raz w miesiącu są planowane „Spotkania z kulturą” bądź spotkania ze specjalistami m. in. w zakresie kosmetologii, diety, zdrowia, historii regionu, chorób oczu, florystyki, ceramiki i inne – 8 spotkań. Ponadto, w pierwszej kolejności,  dla członków klubu seniora planowane jest przeprowadzenie częściowo odpłatnego pakietu 4 specjalistycznych ćwiczeń dla małych grup seniorów, które będą utworzone na podstawie podobnych potrzeb wsparcia związanych z chorobami i innymi schorzeniami. Dzięki wsparciu seniorzy będą mogli będą mieli lepszą kondycję fizyczną i psychiczną co pozwoli na nieustającą aktywność i zachowanie radości życia.

Raz w tygodniu we wtorki dla małej grupy realizowane są częściowo odpłatne warsztaty artystyczne z szydełka i innych robótek ręcznych, które cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród osób starszych.

2) Wsparcie 3 osób starszych, nie mogących samodzielnie w pełni funkcjonować, przez opiekunki osób starszych będących podopiecznymi naszego Centrum. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych seniorów oraz zapewnienie wsparcia wytchnieniowego poprzez zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  świadczonych w miejscu zamieszkania przez opiekunki osób starszych, ze stopniem niesamodzielności i potrzebami, dostosowywanymi na bieżąco do potrzeb osoby starszej. Osoby te zostaną objęte usługami pielęgnacyjnymi, higieniczno-sanitarnymi, aktywizującymi (wspomaganie samodzielności) i usprawniającymi w tym: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych i pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

3) Rehabilitacja osób starszych.

Zwiększenie dostępu w lokalnym środowisku do wysokiej jakości usług usprawniania fizycznego, świadczonych w kompleksowo wyposażonych gabinetach: kinezyterapii, fizjoterapii oraz w domu osoby starszej. W ramach projektu osoby starsze w celu usprawnienia fizycznego będą mogli korzystać m. in. z Sali ćwiczeń, masaży leczniczych, naświetleń, prądów i fali uderzeniowej.

4) Usługa podologiczna

Zwiększenie świadomości dotyczącej ważności dbania o swoje stopy, która pomoże w utrzymaniu codziennej sprawności. Seniorzy często mają problem ze zdrowiem oraz kondycją stóp. Usługi podologiczne mają na celu poprawianie komfortu życia osobom starszym.

Pozwoli osobom starszym na swobodniejsze poruszanie się w domu, realizowanie swoich pasji, spotkania towarzyskie i spacery. Działanie te mają na celu unikanie pogorszenia stanu stóp i występowania różnych infekcji, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia seniora.

Kto może skorzystać z projektu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 60 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Stowarzyszenia.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach projektu?

Wsparcie osób starszych w klubach seniora, podczas rehabilitacji oraz osób nie mogących samodzielnie się poruszać.  

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia i potrzeb osoby starszej w wieku 60 lat i więcej. Senior może skorzystać maksymalnie z dwóch rodzajów usług w ramach projektu.

W jaki sposób będzie prowadzone wsparcie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia wsparcie będzie odbywało się u klienta w domu, telefonicznie, w terenie oraz w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach. Wsparcie obejmuje mieszkańców powiatu poznańskiego, a w szczególności gminy Czerwonak, a także Murowanej Gośliny, Przebędowa, Biedruska i Janikowa. Pozostałe wsparcie dedykowane jest wszystkim mieszkańcom powiatu poznańskiego.

„Lepsze jutro dla Osób Niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego”

Stowarzyszenie zorganizuje w ramach projektu wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem  – Gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las i Swarzędz. Wsparciem będą objęci mieszkańcy powiatu poznańskiego. Realizacja takiego wsparcia pozwoli na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób  z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego poprzez działania wspierające  aktywność, sprzyjające usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym, a także zapobiegające wykluczeniu społecznemu i nabywaniu umiejętności samoobsługi oraz radzenia sobie w codziennych sprawach życiowych.

Pierwszym działaniem będzie wsparcie fizjoterapeuty oraz osteopaty dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu indywidualnej terapii osteopatycznej oraz fizjoterapeutycznej z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Sesje będą odbywały się w wyznaczone dni po uzgodnieniu z pacjentem. Postępowanie fizjoterapeutyczne oraz/lub osteopatyczne będzie dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Drugim działaniem będzie wsparcie podologiczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego mających problemy z odpowiednim zadbaniem o stopy.  Osoby z niepełnosprawnościami są narażone na problemy ze stopami często z powodu innej motoryki ciała oraz aktywności fizycznej.

Dzięki wsparciu podologicznemu klienci będą mogli łatwiej się poruszać i nabrać samodzielnych umiejętności, aby prawidłowo zadbać o stopy. Wsparcie podologa ma na celu działania wspierające  aktywność, sprzyjające usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku lokalnym.

Trzecie działanie będzie polegało na prowadzeniu usług uzupełniających, którymi będzie w zależności od potrzeb  wsparcie m.in.  prawne, psychologiczne, informatyczne, dietetyczne, doktora nauk o zdrowie i inne oraz pomoc w zakresie pozyskiwania środków z PFRON, PCPR itp. dla osób niepełnosprawnych. W ramach wsparcia będziemy prowadzili również telefon wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami czynny w wybranych godzinach od poniedziałku do piątku.

„W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego”

Planujemy wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe dla wszystkich osób potrzebujących pomocy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi, a także osób podejrzewających u siebie oraz zmagających się z problemami z obszaru zdrowia psychicznego.

W ramach wsparcia indywidualnego planujemy objąć pomocą mieszkańców powiatu poznańskiego. Wsparcie jest planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, jak i u klienta w domu ze szczególnym uwzględnieniem osób  z zaburzeniami neurologicznymi oraz  psychicznymi lub zagrożonych zachorowaniem na zaburzenia psychiczne. Każda osoba zostanie objęta średnio wsparciem w postaci spotkań z psychologiem. W ramach wsparcia  przewidziane są psychoedukacja, poradnictwo i terapia psychologiczna, które będą uzależnione od potrzeb klienta. Może ona obejmować  m.in. wsparcie w przypadku:

·        trudności w życiu osobistym i zawodowym,

·        silnego stresu w życiu codziennym

·        trudności z radzeniem sobie z silnymi emocjami (lęki, złość itp.) wynikającymi z choroby

·        trudności w relacjach interpersonalnych, w związku,

·        trudności związane z sytuacją w pandemii

a także rehabilitację neuropsychologiczną, wzmacnianie motywacji do walki z chorobą itp.

Wsparcie i poradnictwo indywidualne bezpośrednio będzie się przekładać na wyjście do i łatwiejsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach wsparcia grupowego planujemy zorganizować następujące warsztaty i zajęcia w ramach wsparcia grupowego w klubach seniora:

–  trening funkcji poznawczych lub warsztaty psychoedukacyjne,/psychologiczne

Celem spotkań będzie usprawnienie i rozwijanie funkcji poznawczych- pamięci, uwagi, myślenia, umiejętności językowych- jako profilaktyka oraz rehabilitacja tych procesów. Zaburzenia psychiczne oraz neurologiczne powiązane są z obniżeniem zdolności poznawczych, co może przyczyniać się do jeszcze większej izolacji osób dotkniętych problemami z obszaru zdrowia psychicznego. Praca w grupie pozwoli nie tylko na wspieranie i rehabilitację tych procesów, ale także na integrację i wsparcie innych osób z podobnymi problemami.

Natomiast warsztaty psychoedukacyjne/psychologiczne mają na celu integrację osób z zaburzeniami, a także wyposażenie ich oraz  rozwijanie  umiejętności interpersonalnych, potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Warsztaty będą obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, asertywność itp.

Zajęcia grupowe mogą obejmować częściowo osoby korzystające ze wsparcia indywidualnego oraz inne osoby chcące skorzystać z takiej formy wsparcia.

W przypadku niemożliwości, ze względu na pandemię COVID-19, realizacji zadania w budynku Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach wsparcie zostanie udzielone w formie domowej, telefonicznej bądź zdalnej on-line.

„Serce od serca”

W ramach projektu planuje się organizację akcji „Serce od serca” na terenie powiatu poznańskiego.

Warsztaty będą częścią ogólnopolskiej akcji charytatywnej oraz kontynuacją działań dotychczas wspieranych przez Starostę Powiatu Poznańskiego.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie 10 akcji na terenie całego powiatu poznańskiego, w każdym działaniu weźmie udział średnio 20 osób, łącznie całym projektem będzie objętych min. 200 osób.

Każda akcja będzie szeroko promowana w mediach lokalnych i regionalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz z wykorzystaniem własnych kanałów komunikacyjnych.

W materiałach informacyjnych zostaną zawarte informacje o źródłach finansowania oraz logotypy powiatu poznańskiego.

Planuje się również o wystąpienie do Starosty Powiatu Poznańskiego, jak i innych lokalnych samorządowców o kontynuację patronatu nad akcją „Serce od serca”.

W trakcie każdej akcji „Serce od serca” planuje się:

1)     Warsztaty promujące profilaktykę walki z rakiem piersi

Warsztaty z samonauki badania piersi prowadzone przez kadrę posiadającą stosowane kwalifikacje i fantom wspomagający badanie piersi.

2)     Wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób po mastektomii

Wsparcie będzie prowadzone przez wykwalifikowanego  w trakcie fizjoterapeutę zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób po mastektomii, które zgłoszą się do koordynatorek projektu.

Kobiety w ramach projektu będą mogły skorzystać ze wsparcia fizjoterapeuty, którego celem będzie pomoc w odzyskaniu prawidłowej kondycji fizycznej i ograniczenie problemów zdrowotnych.

3)     Warsztaty szycia poduszek w kształcie serca

Uszyte poduszki będą wspierać rehabilitację pacjentów po mastektomii na każdym etapie – zarówno zaraz po operacji, jak i wtedy, gdy operacja była wcześniej. Wycięcie węzłów chłonnych zaburza krążenie limfy. Noszenie poduszki pod pachą powoduje, że opuchlizna maleje albo znika. Poduszka może łagodzić ból nacięcia chirurgicznego, chronić przed przypadkowymi uderzeniami, pomagać w łagodzeniu obrzęku i zmniejszać napięcie barku.

Poduszki powstałe w trakcie warsztatów będą przekazywane są do Wielkopolskiego Centrum Onkologii lub do osób indywidualnych potrzebujących takiego wsparcia.

Poduszki tworzone będą od samego początku dlatego niezbędny jest zakup  materiału i wypełnienia, następnie wykrój, szycie i wypełnienie (220 -230gram). Poduszki będą pakowane w torby foliowe, przewiązane wstążką, do każdej poduszki dołączony zostanie list do pacjentki (list zawierać będzie informację o akcji, patronach akcji i odręcznie napisane życzenia).

Ww. warsztaty odbywać będą się w świetlicach wiejskich, domach seniora, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, w plenerze.

Średnia liczba uczestników to ok. 20 osób/warsztat.

Szyciem i dystrybucją poduszek zajmą się chętni wolontariusze, którzy swoją pracę zrealizują w pełni nieodpłatnie.

Ww. akcja „Serce od serca” jest bardzo ważna i potrzebna z uwagi na fakt, że rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu.

W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jednym z największych zagrożeń przedwczesnej umieralności kobiet. Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka  i wczesne wykrycie stąd potrzeba akcji uświadamiających i wspierających walkę z rakiem piersi.

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy powiatu poznańskiego, tj.:

– kobiety po zabiegu mastektomii, którym dostarczone zostaną uszyte poduszki – planuje się uszycie min. 500 poduszek

– kobiety po zabiegu mastektomii, które zostaną wsparte usługą fizjoterapeuty

– kobiety i mężczyźni uczestniczący w działaniach profilaktycznych związanych z profilaktyką raka piersi.

„Ty, Ja, My” 

W ramach projektu planuje się organizację akcji „Ty, Ja, My” na terenie powiatu poznańskiego, jako kontynuacji pilotażowego projektu zrealizowanego w 2021 finansowanego przez Starostę Powiatu Poznańskiego.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie akcji na terenie powiatu poznańskiego, w działaniu weźmie udział 10 kobiet po mastektomii.

Akcja będzie szeroko promowana w mediach lokalnych i regionalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz z wykorzystaniem własnych kanałów komunikacyjnych.

W materiałach informacyjnych zostaną zawarte informacje o źródłach finansowania oraz logotypy powiatu poznańskiego.

Planuje się również o wystąpienie do Starosty Powiatu Poznańskiego, jak i innych lokalnych samorządowców o kontynuację patronatu nad akcją „Ty, Ja, MY”.

W trakcie każdej akcji „Ty, Ja, My” planuje się:

1)     Medyczny zabieg pigmentacji piersi dla 10 kobiet po mastektomii

2)     Metamorfozę 10 kobiet po mastektomii – wsparcie stylistki, usługa makijażu, fryzjera

3)     Działania  promujące profilaktykę walki z rakiem piersi

4)     Wsparcie fizjoterapeutyczne dla osób po mastektomii

Wsparcie będzie prowadzone przez wykwalifikowanego  w trakcie fizjoterapeutę zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób po mastektomii, które zgłoszą się do koordynatorek projektu. Kobiety w ramach projektu będą mogły skorzystać ze wsparcia fizjoterapeuty, którego celem będzie pomoc w odzyskaniu prawidłowej kondycji fizycznej i ograniczenie problemów zdrowotnych.

5)     Finał akcji „Ty, Ja, My” integrujący środowisko osób po mastektomii i promujący profilaktykę raka piersi wraz z profesjonalną, pamiątkową sesją zdjęciową dla uczestniczek akcji.

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy powiatu poznańskiego, tj.:

– kobiety po zabiegu mastektomii, które zostaną poddane medycznemu zabiegowi pigmentacji piersi i metamorfozie

– kobiety po zabiegu mastektomii, które zostaną wsparte usługą fizjoterapeuty

– kobiety i mężczyźni uczestniczący w działaniach profilaktycznych związanych z profilaktyką raka piersi.

Skip to content